به کدامیک از نامزدها رای می دهید؟
 
سعید جلیلی
۴۲.۷%
محمد باقر قالیباف
۲۲.۵%
علیرضا زاکانی
۴.۵%
مصطفی پورمحمدی
۱.۱%
قاضی زاده هاشمی
۱.۱%
مسعود پزشکیان
۲۸.۱%
 
به کدامیک از نامزدها رای می دهید؟
سعید جلیلی
محمد باقر قالیباف
علیرضا زاکانی
مصطفی پورمحمدی
قاضی زاده هاشمی
مسعود پزشکیان