شما کدامیک را در نوسانات شدید ارز مقصر می دانید؟
 
دولت اصلاح طلب روحانی
۷۳.۳%
طمع مردم
۲۶.۷%
 
شما کدامیک را در نوسانات شدید ارز مقصر می دانید؟
دولت اصلاح طلب روحانی
طمع مردم