کلک مرغابی!

کیهان , 23 مرداد 1399 ساعت 0:45

آمریکا برای جلب موافقت روسیه و چین و جلوگیری از وتوی آنها، پیشنهاد خود برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران را از ۳۵ بند به ۴ بند تغییر داده است!


به گزارش عصر امروز روزنامه کیهان در ستون (گفت و شنود) نوشت:

گفت: آمریکا برای جلب موافقت روسیه و چین و جلوگیری از وتوی آنها، پیشنهاد خود برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران را از ۳۵ بند به ۴ بند تغییر داده است!

گفتم: ولی بند اصلی آن تغییری نکرده است.

گفت: آمریکا می‌گوید بند مربوط به تحریم درازمدت و چندین ساله را تصحیح کرده و به جای آن نوشته‌اند تحریم تسلیحاتی ایران تا تصمیم بعدی شورای امنیت ادامه داشته باشد!

گفتم: خُب بعداً هر وقت شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تحریم را لغو کند، آمریکا آن را وتو می‌کند و تحریم تسلیحاتی ایران برای همیشه ادامه خواهد یافت!

گفت: عجب حقه‌بازی است؟! کلک مرغابی زده!

گفتم:‌ یارو را می‌خواستند اعدام کنند، گفتند؛ اگر خواسته‌ای داری بگو! گفت؛ می‌خواهم قبل از مرگ، پسرم را ببینم. پرسیدند؛ پسرت کجاست؟ گفت؛ هنوز ازدواج نکرده‌ام!


کد مطلب: 286214

آدرس مطلب: http://asremrooz.ir/vdca6inuy49nau1.k5k4.html

عصر امروز
  http://asremrooz.ir